Recrutare personal

Prin voluntariatse intelege activitatea de interes public desfasurata benevol de persoane fizice in serviciile publice de urgenta voluntare, in cadrul unor raporturi juridice, altele decat raportul juridic de munca.
Beneficiar al voluntariatului este comunitatea in folosul careia se desfasoara activitatea de voluntariat, reprezentata de consiliul local care a constituit, potrivit legii, serviciul public voluntar pentru situatii de urgenta.
Consiliul local in subordinea caruia functioneaza serviciul de urgenta voluntar incheie contract de voluntariat cu fiecare persoana selectionata, in conditiile HG nr. 1579/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
Principiile care stau la baza exercitarii voluntariatului in serviciile de urgenta sunt:
   a)implicarea activa a voluntarului in viata comunitatii;
   b)selectionarea voluntarilor, fara discriminari, pe baza egalitatii de sanse;
   c)participarea ca voluntar numai pe baza consimtamantului scris, exprimat prin semnarea contractului de voluntariat;
   d)incadrarea si promovarea voluntarului conform pregatirii si, respectiv, rezultatelor obtinute in cadrul serviciului de urgenta voluntar;
   e)asumarea liber consimtita de catre voluntar a suportarii riscurilor pe care le presupune activitatea in serviciul de urgenta voluntar.

Conditii de incadrare a personalului voluntar 

Persoana care solicita sa se incadreze ca voluntar in serviciile de urgenta voluntare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
   a)sa aiba domiciliul in unitatea administrativ-teritoriala reprezentata de consiliul local al municipiului, orasului/sectorului sau comunei, beneficiar al voluntariatului;
   b)sa aiba varsta cuprinsa intre 18 ani si 50 de ani;
   c)sa fie apt din punct de vedere medical;
   d)sa posede documentele care sa ii ateste pregatirea in specializarea pentru care incheie contractul de voluntariat;
   e)sa nu fi fost condamnat pentru savarsirea de infractiuni cu intentie;
   f)sa nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar in serviciul de urgenta voluntar in conditiile art. 10 lit. c), din HG nr. 1579/2005.
La incheierea contractului de voluntariat au prioritate persoanele care:
   a)au satisfacut serviciul militar in termen sau cu termen redus, in specialitatile: pompieri, protectie civila, geniu, transmisiuni, chimie, medicina, marina;
   b)au absolvit cursurile specifice adaptarii la misiuni si la executarea actiunilor de interventie in situatii de urgenta/dezastre.
Promovarea personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare se face pe baza criteriilor de performanta stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor, potrivit legii.

Drepturi si obligatii 
Drepturi 
Principalele drepturi de care beneficiaza voluntarul din serviciile de urgenta voluntare sunt:
   a)participarea activa la elaborarea si derularea programelor in domeniul situatiilor de urgenta;
   b)incadrarea in serviciu pe functii corespunzatoare pregatirii sale profesionale;
   c)asigurarea de catre beneficiarul voluntariatului a desfasurarii activitatilor in conditiile legale de protectie a muncii, in functie de natura si de caracteristicile activitatii respective;
   d)asigurarea, de catre beneficiarul voluntariatului, in conditiile legii, impotriva riscurilor de accident si de boala ce decurg din natura activitatii, cu plata primelor de asigurare de catre beneficiarul voluntariatului; in lipsa asigurarii sau in cazul neplatii primelor de asigurare, costul prestatiilor medicale se suporta integral de catre beneficiarul voluntariatului;
   e)eliberarea de catre beneficiarul voluntariatului a unui certificat nominal care sa ateste calitatea de voluntar in serviciul de urgenta voluntar
   f)rambursarea de catre beneficiarul voluntariatului, in conditiile convenite in contract, potrivit prezentului statut, a cheltuielilor efectuate de personalul voluntar pentru realizarea activitatii de interventie;
   g)durata timpului de lucru stabilita in conditiile prezentului statut si cu respectarea duratei timpului de munca prevazut de art. 108si urmatoarele din Legea nr. 53/2003– Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, sa nu afecteze sanatatea si resursele psihofizice ale voluntarului;
   h)pastrarea locului de munca si a drepturilor salariale la institutia/operatorul economic la care este angajat, pe perioada in care participa la interventii, cursuri de pregatire sau concursuri profesionale;
   i)control medical anual, asigurat gratuit de consiliul local care a infiintat serviciul de urgenta voluntar;
   j)gratuitati pe mijloacele de transport in comun, aflate sub autoritatea beneficiarului voluntariatului si/sau in baza contractelor incheiate de acesta cu societatile private;
   k)uniforma, echipament de protectie, aparatura si mijloace de instiintare, asigurate gratuit de beneficiarul voluntariatului;
   l)despagubirea corespunzatoare, de catre beneficiarul voluntariatului, in cazul in care pe timpul interventiei i s-a degradat imbracamintea ori alte bunuri personale;
   m)exonerarea de raspunderea materiala pentru daunele produse pe timpul actiunilor de interventie executate cu respectarea procedurilor specifice;
   n)dreptul la antidot adecvat naturii mediului de lucru pe timpul interventiei, asigurat de beneficiarul voluntariatului sau de beneficiarul interventiei;
   o)hrana gratuita, in echivalentul a cel putin 2.000 de calorii/zi, in cazul operatiunilor de peste 4 ore, asigurata de beneficiarul voluntariatului sau de beneficiarul interventiei;
   p)drepturi de deplasare, cazare si diurna pe timpul cat se afla la cursuri de pregatire si concursuri profesionale organizate in afara localitatii in care functioneaza serviciul de urgenta voluntar, acordate de beneficiarul voluntariatului, conform legii;
   q)compensatii in bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la interventii si la celelalte activitati prevazute in programul serviciului de urgenta voluntar; cuantumul orar al compensatiei acordate voluntarului se stabileste si se achita de consiliul local, diferentiat pe categorii de functii, si nu poate fi mai mic decat cuantumul orar calculat la valoarea salariului lunar minim pe economie.
Toate acestea vor fi oferite de beneficiarul contractului de voluntariat, in functie de bugetul alocat pentru situatii de urgenta, si in limita stocului de materiale disponibil.

Obligatii 
Principalele obligatii ale voluntarului din serviciul de urgenta voluntar sunt urmatoarele:
   a)sa respecte cu strictete clauzele contractului de voluntariat;
   b)sa indeplineasca sarcinile primite si atributiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare aprobat de beneficiarul voluntariatului;
   c)sa pastreze confidentialitatea informatiilor la care are acces in cadrul activitatii de voluntariat;
   d)sa respecte timpul de prezentare in caz de alerta la locul stabilit de beneficiarul voluntariatului;
   e)sa participe la cursurile de instruire organizate sau stabilite de beneficiarul voluntariatului;
   f)sa utilizeze in conditii de eficienta, eficacitate si economicitate bunurile aflate in folosinta serviciului de urgenta voluntar si sa actioneze pentru pastrarea mijloacelor tehnice din dotarea acestuia in perfecta stare de functionare;
   g)sa sesizeze organele in drept despre neregulile din domeniul de activitate constatate in sectorul de competenta;
   h)sa fie respectuos, cuviincios si corect in relatiile cu personalul serviciului de urgenta voluntar si sa dovedeasca solicitudine si respect fata de orice persoana;
   i)sa acorde sprijin colegilor pe timpul executarii misiunilor si interventiilor;
   j)sa fie disciplinat si sa dovedeasca probitate profesionala si morala in intreaga activitate;
   k)prin intregul sau comportament sa se arate demn de consideratia si increderea impuse de statutul de voluntar;
   l)sa isi probeze calitatea de voluntar, in exercitarea atributiilor specifice, cu legitimatia eliberata de beneficiarul voluntariatului.

Recompense si sanctiuni 
Pentru acte de eroism, curaj si devotament in executarea unor misiuni, precum si pentru merite deosebite in indeplinirea indatoririlor ce ii revin, personalului voluntar i se pot acorda urmatoarele recompense morale si materiale:
   a)multumiri verbale si scrise;
   b)scrisori de multumire personale sau adresate institutiei ori operatorului economic care are calitatea de angajator in raport cu voluntarul;
   c)evidentierea in mass-media locale si centrale a actiunilor intreprinse de voluntar;
   e)acordarea, in conditiile legii, de titluri onorifice, decoratii si premii in obiecte sau bani.
Pentru abateri de la regulile de disciplina, neindeplinirea indatoririlor sau a conditiilor contractuale personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare i se pot aplica urmatoarele sanctiuni:
   a)avertisment;
   b)suspendarea dreptului de a activa in cadrul serviciului de urgenta voluntar, precum si a drepturilor aferente, pe o perioada cuprinsa intre 1 si 6 luni, in functie de gravitatea abaterii;
   c)rezilierea contractului.

Date contact:

PRIMĂRIA COMUNEI SINTEA MARE
SINTEA MARE, Nr. 228, fax 0257/357100,tel. 0257/357101
Jud. ARAD
e-mail: primsm2003@yahoo.com

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support