Prevenirea incendiilor în sezonul de primăvară

 

MINISTERUL  ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş”al Judeţului Arad
– INSPECŢIA DE PREVENIRE –


Prevenirea incendiilor în sezonul de primăvară

Din statistica incendiilor produse în ultimii ani, rezultă că în această perioadă calendaristică se menţine ridicat riscul de producere a  acestor evenimente, datorate în principal arderilor vegetaţiei uscate şi nerespectării regulilor specifice de prevenire a incendiilor privind focul deschis, a exploatării coşurilor de fum defecte sau necurăţate, fumatului, depozitării cenuşii şi exploatării necorespunzătoare a instalaţiilor electrice.
Odată cu creşterea temperaturii şi reluarea activităţilor în spaţiile deschise din gospodării, grădini şi pe terenurile agricole, cetăţenii au tendinţa de a utiliza excesiv focul ca mijloc de igienizare a spaţiilor verzi şi a fostelor culturi, neluând în calcul riscul la care se expun.
Pentru reducerea numărului de incendii şi implicit a efectelor acestor evenimente, Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă „VASILE GOLDIŞ” al Judeţului Arada desfăşurat o serie de activităţi specifice, printre care enumerăm:

  • Întocmirea şi difuzarea de afişe, pliante şi broşuri cu principalele măsuri de prevenire specifice gospodăriilor cetăţeneşti;
  • Coordonarea activităţilor preventive desfăşurate de către serviciile voluntare la nivelul localităţilor.
  • Organizarea de instruiri cu personalul aparţinând structurilor cu responsabilităţi din domeniul situaţiilor de urgenţă, primari, şefi ai serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, cadre tehnice şi responsabili cu apărarea împotriva incendiilor de la localităţi, instituţii şi operatori economici;
  • Întocmirea şi înaintarea de adrese cu principalele măsuri de prevenire a incendiilor la toate localităţile din judeţ şi la unităţile silvice de pe raza acestuia;

Reamintind populaţiei faptul că utilizarea focului deschis pentru arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale este prevăzută prin prevederile Normelor generale de apărare împotriva incendiilor şi prin Ordinul comun al ministrului internelor şi reformei administrative  şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.576/605/2008, publicat în Monitorul Oficial nr.661 din 22.09.2008. Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de ardere a miriştilor, stufului, vegetaţiei ierboase, gunoaielor, deşeurilor şi altor materiale combustibile, au obligativitatea respectării prevederilor reglementărilor în domeniu, prevăzute în actele normative mai sus menţionate, astfel:

  • arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii;
  • arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii;
  • arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc;
  • distrugerea prin ardere a deşeurilor, resturilor menajere şi vegetaţiei uscate se efectuează cu respectarea prevederilor art. 52, alin. 3, lit. b şi art. 94, alin. 1, lit. n din Legea 265/2006 privind protecţia mediului care se referă la obligativitatea obţinerii acceptului AGENŢIEI de PROTECŢIA MEDIULUI şi informarea în prealabil a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din localitate în cazul arderii miriştilor, stufului sau vegetaţiei ierboase, respectiv interzicerea folosirii focului deschis pe teritoriul ariilor naturale protejate.

ATENŢIE
Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, se sancţionează contravenţional conform prevederilor HGR 537/2007 cu amenzi de până la 1000-2500 de lei !    

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “VASILE GOLDIS” AL JUDEŢULUI ARAD
INSPECŢIA DE PREVENIRE