Registru istoric

ROMANIA
JUDETUL ARAD
PRIMARIA COMUNEI SINTEA MARE
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA

REGISTRUL ISTORIC
AL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE
URGENTA AL COMUNEI SINTEA MARE

1.INFIINTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA

a) Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta a fost infiintat in conformitate cu prevederile  Legea protectiei Civile nr. 481/2004 articolul 10, litera b) modificata si complectata cu Legea 212/2006.

b) Infiintarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta ,aprobarea structurii organizatorice si a regulamentului de organizare si functionare a serviciului s-a facut prin Hotararea Consiliului Local Sintea Mare numarul H.C.L. nr. 36 din 30.11.2005, modicata prin H.C.L. 34 din 10.05.2011.

c) Atributii principale
-desfasoara activitati de informare si instruire privind cunoasterea si respectarea regulilor si masurilor de comportare in caz de situatii de urgenta;
-verifica modul de aplicare a normelor , dispozitiilor, instructiunilor si masurilor care reglementeaza activitatea de aparare inpotriva incendiilor si protectie civila,in sectorul de competenta;
-executa actiuni de interventie in situatii de urgenta ,salvarea ,acordarea primului ajutor si protectia persoanelor si a bunurilor periclitate;
-acorda ajutor in conditiile legii, persoanelor a caror viata este pusa in pericol in caz de explozie , inundatii,alunecari de teren ,accidente ,precum si in caz de dezastre;
-cercetarea si descoperirea in timp oportun a urmarilor situatiilor de urgenta ;
-determina gradul de radioactivitate,natura si concentratia substantelor toxice si recolteaza probe pentru laboratoarele de specialitate (de radioactivitate,chimice,medicale);
-mentinerea in stare de functionare a sistemelor de transmisiuni si alarmare in scopul instiintarii si alarmarii populatiei si asigurarea fluxului informational-decizional;
-organizeaza si asigura adapostirea populatiei, precum si sprijinirea actiunilor de construire si amenajare a adaposturilor ;
-asigura acordarea primului ajutor ,trierea si transportul victimelor la unitatile medicale;
-asigura aplicarea masurilor imunologice si a masurilor antiepidemice populatiei si animalelor;
-acordarea primului ajutor animalelor ranite si/sau contaminate;
-asigura scoaterea si salvarea victimelor de sub daramatur, din adaposturile avariate, salvarea de la inaltimi a victimelor ;
-deblocarea cailor de comunicatii si a cailor de acces spre locurile de interventie ;
-remedierea avariilor la instalatiile si sistemele utilitatiilor publice ;
-evacuarea populatiei in caz de accident nuclear /urgenta radiological;
-evacuarea populatiei din zonele calamitate si transportul sinistratilor in locatiile temporare;
-controlul dozimetric al cetatenilor si al membrilor formatiei de interventie;
-distribuirea de radioprotectori si antidoturi populatiei ;
-decontaminarea populatiei ,membrilor formatiei de interventie ,animalelor ,cladirilor,terenului ,mijloacelor de transport ,tehnicii,aparaturii,utilajelor, echipamentului;
-serviciul voluntar pentru situatii de urgenta poate presta contra cost unele serviciifara a afecta indeplinirea  atributiilor principale prezentate mai sus si anume :
-transport de apa,evacuarea apei din subsoluri sau fantani;
-limitarea raspandiri unor produse poluante ,colectarea sau indepartarea acestora ;
-eliberarea cailor de circulatie de doboraturi de vant sau de mijloace de transport accidentate ;
-verifica modul de curatare a sobelor si cosurilor de fum ,interventii la instalatiile de alimentare cu apa;
-alte servicii in domeniu.

d)Sectorul de competenta este in Comuna Sintea Mare, cu satele apartinatoare Adea si Tipar si la unitatiile subordonate Primariei Comunei Sintea Mare.
e)Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta este subordonat Consiliului Local Sintea Mare si Primarului comunei Sintea Mare prin organigrama aprobata.
f)Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta este de categoria III, avand compartiment
de prevenire si echipe specializate de interventie .
g) Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta are in componenta 21 de posturi din care 1 de conducere si 20 de executie ( sef serviciu angajat si ceilalti cu contract de voluntariat pe 5).

2.ORGANIZAREA ,INCADRAREA SI DOTAREA SERVICIULUI

Schema de organizare grafica si incadrarea nominala pe compartimente /specialist pentru prevenire , formatii de interventie pe echipaje / grupe de interventie si echipe specializate ; se prezinta la inceputul fiecarui an in anexa 1.
Dotarea cu tehnica si materiale pe echipaje / grupe de interventie si echipe specializate ; se prezinta la inceputul fiecarui an si este conform anexelor 2si 3.

3 . PREGATIREA PERSONALULUI SERVICIULUI VOLUNTAR

Pregatirea personalului serviciului voluntar pentru situatii de urgenta s-a efectuat in conformitate cu prevederile legale.Pregătire profesională se asigură lunar de către  primar , şeful  SVSU prin aplicatii, exerciţii, practice şi antrenamente desfăşurate în  sectorul de competenţă  la instituţiile publice ,la agenţii economici de interes local cu risc ridicat  şi mare pericol precum şi la construcţiile care aparţin patrimoniului naţional  precum şi în spaţii special amenajate în acest scop.
Controlul anual executat de personalul abilitat din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta        ,, Vasile Goldis “ al Judetului Arad avand ca scop verificarea activitatii pe linia situatiilor de urgenta s-a desfasurat in perioada 21-23.06.2011 in urmatoarea componenta : Col. Vale Romel, Lt. Moldovan Ioana, Plt. adj. Gulaci Nicolae.Aspectele constatate au fost consemnate in procesul verbal nr. 4 din 23.10.2011 si au fost aduse la cunostinta celor vizati , pentru a remedia in cel mai scurt timp aspectele sesizate conform planului anual aprobat .

4. DATE DESPRE LOCALITATE 

FIŞA LOCALITĂŢII 
-SINTEA MARE –

LOCALITATE SINTEA MARE

 

ADRESA SEDIULUI   PRIMĂRIEI
Telefon, Fax, E-mail
Sintea Mare nr.228, tel.357101, fax 357100, E-mail: primaria@sintea-mare.ro

 

OPERATORI ECONOMICI şi INSTITUŢII ÎN SUBORDINE
Adresă, Telefon, Fax, E-mail
-Scoala Generală I-VIII-local nr.118,
-Şcoala Generală I-IV Tipar nr.58,sc.gen.I-IV Adea nr.102,
-Gradinite in Sintea Mare, Tipar si Adea
-Camine culturale in Sintea Mare, Tipar si Adea.

 

PRIMAR
Nume şi prenume                                                          Telefon serviciu
Telefon domiciliu
BAN CIPRIAN
0257357101

 

SECRETAR
Nume şi prenume                                                          Telefon serviciu
Telefon domiciliu
FRĂTEAN MARIUS OCTAVIAN
0257357101

reglementat

CADRU TEHNIC CU  ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR/INSPECTOR DE PROTECŢIE CIVILĂ
Nume şi prenume                                                          Telefon serviciu
Telefon domiciliu
Certificat de competenţă
termen de valabilitate
Jr.FRATEAN MARIUS-OCTAVIAN
(ATRIBUTII IN.DOM.PROT.CIVILE)
0257357101ORADAN CRISTIAN-sef SVSU
0257357101

 

  1. DATE GENERALE PRIVIND LOCALITATEA:
Populaţia   Nr. locuitori 3701
Satul Sintea Mare 1253
Satul Tipar I+II 1411
Satul Adea 1037
Suprafaţatotală (ha) 11746,19
-în intravilan
-în extravilan
397,69
11348,50

 

  1. OPERATORI ECONOMICI/INSTITUŢII PUBLICE ÎN SUBORDINE

 

Denumire Domeniul de activitate Riscuri specifice
-Scolile Generale si gradinitele din comuna Învătământ Incendiu
-Camine culturale in Sintea Mare, Tipar si Adea cultural

3. TIPURI DE RISCURI SPECIFICE:

A. Riscuri naturale:                                 DA NU DETALII
– fenomene meteorologice periculoase X -inundaţii din ape interne si in amonte pe riul Crisul Alb.
-în toată zona administrativă a localităţii se pot produce furtuni, vijelii, etc.
– alunecări de teren X
– incendii de pădure X
| – avalanşe X
– fenomene distructive de origine geologică X -Localitatea se află în zona a D şi E a cutremurelor bănăţene de tip intraplacă, cu epicentrul în zona Banloc, Judeţul TM.
| B. Riscuri tehnologice:                             
– accidente, avarii, incendii şi explozii X Pe tot arealul localităţii
– poluare ape X – pe raza localităţii nu sunt poluatori, dar acestea se pot produce in amonte pe riul Crisul Alb si pe toate căile de comunicaţii ce străbat localitatea (rutier)
– prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări X -se pot produce doar în urma producerii altor situaţii de urgenţă, complementar (inundaţii, cutremur, explozii etc.)
– avarii la utilităţile publice X -REŢEA CURENT lungime-29  km medie,
-RETEA APA 16 km
– muniţie neexplodată X -pe tot arealul localităţii conform extrasului din schema cu riscurile teritoriale
C. Riscuri biologice:
– îmbolnăviri în masă X -pe tot arealul localităţii conform extrasului din schema cu riscurile teritoriale
– epidemii X -pe tot arealul localităţii conform extrasului din schema cu riscurile teritoriale
– epizootii/zoonoze X -pe tot arealul localităţii conform extrasului din schema cu riscurile teritoriale ; 2 ferme crestere porcine S.C. SMITFIELD ,cu o capacitate de 8160 capete.

4. SISTEMUL DE PREVENIRE ŞI GESTIONARE A SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ:

Constituirea comitetului local pentru                               situaţii de urgenţă CLSU Sintea Mare este constituit prin Dispozitia  Primarului
Regulamentul privind structura  organizatorică atribuţiunile  funcţionale şi dotarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă ROF CLSU Sintea Mare este aprobat prin HCL
Organizarea pregătirii pentru   intervenţie -Planul analiză şi acoperire a riscurilor
-Planul de evacuare
Nivelul de pregătire a personalului Conform OMIRA  712
| Asigurarea înştiinţării şi alarmării Bună
– centrală telefonică 1
– tipul Automată
– nr. abonaţi 380
– telefon primărie 357101
– telefon post poliţie 357102
– fax 357100
– radioreceptor
– sirenă electrică 1
– clopote biserici 8
Asigurarea protecţiei prin adăpostire
– nr. subsoluri, pivniţe, crame 4
– suprafaţa (mp) 120
– nr. construcţii noi prevăzute cu   adăpost
– suprafaţa (mp)
Adăposturi de protecţie civilă, din care:
| – cu sisteme de filtroventilaţie
– fără sisteme de filtroventilaţie
| Asigurarea protecţiei N.B.C.
– existenţa mijloacelor de protecţie individuală
– nr. măşti contra gazelor
– nr. complete de protecţie
Asigurarea sanitară şi sanitar-veterinară Bună
– nr. dispensare medicale 3
– nr. cadre medii 3
– nr. medici 5
– nr. dispensare sanitar-veterinare 1
– nr. medici veterinari 1
– nr. tehnicieni 4
– nr. laboratoare medicale
– nr. laboratoare sanitar-veterinare
Asigurarea acţiunilor de evacuare Conform  Planului de evacuare în situaţii de urgenţă
Logistica acţiunilor de intervenţie Bună
Elaborarea planurilor pentru situaţii de urgenţă
  • Planul de acoperire a riscurilor
  • Planul de evacuare
  • Planul de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteo pericuiloase, accidentelor la costructii hidrotehnice si poluarilor accidentale, perioada 2022-2025

5. ALIMENTAREA CU APĂ

Necesarul de apă 400
Rezerva de apă de incendiu asigurată
Hidranţi exteriori 82
– în funcţiune 82
– dezafectaţi
– defecţi
– defecţi
Rampe de alimentare la surse naturale
– în funcţiune
– dezafectate
– defecte

6. ORGANIZAREA INTERVENŢIEI ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

Notificare Conform Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
Înştiinţare şi pregătirea pentru intervenţie -conform schemei de înştiinţare
Amplasarea locului de conducere -Sediul primăriei
Alarmarea populaţiei din zona de  pericol Cu ajutorul sirenei şi clopotelor
Măsuri de intervenţie operativă Conform Planului de analiză mşi acoperire a riscurilor
Conducerea acţiunilor de intervenţie Preşedintele CLSU
Forţe şi mijloace CLSU si SVSU Sintea Mare
Cooperarea cu alte forţe SVSU SEPREUS;

7. SISTEME DE ANUNŢARE / ALARMARE

Telefon 0257/ 357101
Clopote 8
Sirena 1 sirena de 5,5 KW de la sediul Primariei

8. CĂI DE ACCES

Localizare Situaţia existentă
Drumul national DN79 A Sintea Mare-Chisineu Cris 6 km Asfaltat-bun
Drumul  comunal DC Sintea MareAdea 6,2 km Asfaltat-bun
Drumul  judetean DJ798 Sintea Mare-Tipar 4 km Asfaltat-bun
Drumuri de exploatare agricolă şi drumuri marginale localităţilor Pietruite, de pământ- utilizabile

* Se va consemna dacă sunt drumuri în lucru, blocate, inaccesibile datorită înrăutăţirii condiţiilor meteo (precipitaţii sub formă de zăpadă sau ploaie, furtuni, avalanşe etc.).

9. SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
9a. Date generale
_

Categoria V1
Autospecială(e)/utilaj de stingere
* tip/numărul pentru fiecare tip
Personal angajat 1
* număr/dacă are certificat de formare/evaluare
Personal voluntar 13
* număr/dacă are certificat de formare/evaluare 1
Numărul specialiştilor pentru  activitatea de prevenire 5

9b. Componenta preventivă din serviciul voluntar de urgenţă

Pregătirea personalului Corespuzătoare
Număr controale efectuate 50
Număr sancţiuni aplicate
Organizarea la nivelul localităţii a
următoarelor activităţi:
– lucrul cu foc deschis reglementat
– depozitarea şi evacuarea deşeurilor
şi reziduurilor combustibile
reglementat
– lucrările premergătoare şi pe timpul
sezonului rece
Conform Ordinului Prefectului şi OMAI 163/2007
– lucrările premergătoare şi pe timpul
perioadelor caniculare şi secetoase
Conform Ordinului Prefectului şi OMAI 163/2007

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support